All for One すべてはひとりのために。強く、美しく、逞しくをコンセプトにあなたの健康をトータルサポートいたします

menu

ブログ

鍼灸(東洋医学)
『素問』 平人氣象論篇 第十八 (へいじんきしょうろんへん)

『素問』

平人氣象論篇 第十八 (へいじんきしょうろんへん)

 

黄帝問曰.平人何如.

岐伯對曰.

人一呼脉再動.一吸脉亦再動.呼吸定息.脉五動.閏以太息.命曰平人.

平人者.不病也.

常以不病調病人.醫不病.故爲病人平息.以調之爲法.

人一呼脉一動.一吸脉一動.曰少氣.

人一呼脉三動.一吸脉三動而躁.尺熱.曰病温.尺不熱.脉滑曰病風.脉濇曰痺.

人一呼脉四動以上曰死.脉絶不至曰死.乍疏乍數曰死.

平人之常氣稟於胃.胃者.平人之常氣也.

人無胃氣曰逆.逆者死.

春胃微弦曰平.弦多胃少曰肝病.但弦無胃曰死.胃而有毛曰秋病.毛甚曰今病.藏眞散於肝.肝藏筋膜之氣也.

夏胃微鉤曰平.鉤多胃少曰心病.但鉤無胃曰死.胃而有石曰冬病.石甚曰今病.藏眞通於心.心藏血脉之氣也.

長夏胃微耎弱曰平.弱多胃少曰脾病.但代無胃曰死.耎弱有石曰冬病.弱甚曰今病.藏眞濡於脾.脾藏肌肉之氣也.

秋胃微毛曰平.毛多胃少曰肺病.但毛無胃曰死.毛而有弦曰春病.弦甚曰今病.藏眞高於肺.以行榮衞陰陽也.

冬胃微石曰平.石多胃少曰腎病.但石無胃曰死.石而有鉤曰夏病.鉤甚曰今病.藏眞下於腎.腎藏骨髓之氣也.

胃之大絡.名曰虚里.貫鬲絡肺.出於左乳下.其動應衣.脉宗氣也.

盛喘數絶者.則病在中.結而横.有積矣.絶不至曰死.

乳之下.其動應衣.宗氣泄也.

欲知寸口太過與不及.寸口之脉.中手短者.曰頭痛.

寸口脉.中手長者.曰足脛痛.

寸口脉.中手促上撃者.曰肩背痛.

寸口脉.沈而堅者.曰病在中.

寸口脉.浮而盛者.曰病在外.

寸口脉.沈而弱.曰寒熱.及疝瘕少腹痛.

寸口脉.沈而横.曰脇下有積.腹中有横積痛.

寸口脉.沈而喘.曰寒熱.

脉盛滑堅者.曰病在外.

脉小實而堅者.病在内.

脉小弱以濇.謂之久病.

脉滑浮而疾者.謂之新病.

脉急者.曰疝瘕少腹痛.

脉滑曰風.脉濇曰痺.

緩而滑.曰熱中.

盛而緊.曰脹.

脉從陰陽.病易已.

脉逆陰陽.病難已.

脉得四時之順.曰病無他.

脉反四時.及不間藏.曰難已.

臂多青脉.曰脱血.

尺脉緩濇.謂之解漁.

安臥脉盛.謂之脱血.

尺濇脉滑.謂之多汗.

尺寒脉細.謂之後泄.

脉尺麤常熱者.謂之熱中.

肝見.庚辛死.心見.壬癸死.脾見.甲乙死.肺見.丙丁死.腎見.戊己死.是謂眞藏見.皆死.

頸脉動.喘疾欬.曰水.

目裏微腫.如臥蠶起之状.曰水.

溺黄赤安臥者.黄疸※.

已食如飢者.胃疸.

面腫.曰風.足脛腫.曰水.目黄者.曰黄疸.

婦人手少陰脉動甚者.姙子也.

脉有逆從四時.未有藏形.春夏而脉痩.秋冬而脉浮大.命曰逆四時也.

風熱而脉靜.泄而脱血脉實.病在中脉虚.病在外脉濇堅者.皆難治.命曰反四時也.

人以水穀爲本.故人絶水穀則死.脉無胃氣亦死.所謂無胃氣者.但得眞藏脉.不得胃氣也.

所謂脉不得胃氣者.肝不弦.腎不石也.

太陽脉至.洪大以長.

少陽脉至.乍數乍疏.乍短乍長.

陽明脉至.浮大而短.

夫平心脉.來累累如連珠.如循琅玕.曰心平.夏以胃氣爲本.

病心脉.來喘喘連屬.其中微曲.曰心病.

死心脉.來前曲後居.如操帶鉤.曰心死.

平肺脉.來厭厭聶聶.如落楡莢.曰肺平.秋以胃氣爲本.

病肺脉.來不上不下.如循雞羽.曰肺病.

死肺脉.來如物之浮.如風吹毛.曰肺死.

平肝脉.來耎弱.招招如掲長竿末梢.曰肝平.春以胃氣爲本.

病肝脉.來盈實而滑.如循長竿.曰肝病.

死肝脉.來急益勁.如新張弓弦.曰肝死.

平脾脉.來和柔相離.如雞踐地.曰脾平.長夏以胃氣爲本.

病脾脉.來實而盈數.如雞擧足.曰脾病.

死脾脉.來鋭堅.如烏之喙.如鳥之距.如屋之漏.如水之流.曰脾死.

平腎脉.來喘喘累累如鉤.按之而堅.曰腎平.冬以胃氣爲本.

病腎脉.來如引葛.按之益堅.曰腎病.

死腎脉.來發如奪索.辟辟如彈石.曰腎死.