All for One すべてはひとりのために。強く、美しく、逞しくをコンセプトにあなたの健康をトータルサポートいたします

menu

ブログ

鍼灸(東洋医学)
『素問』 大竒論篇 第四十八 (だいきろんへん)

『素問』

大竒論篇 第四十八 (だいきろんへん)

 

肝滿.腎滿.肺滿.皆實即爲腫.

肺之雍.喘而兩胠滿.

肝雍.兩胠滿.臥則驚.不得小便.

腎雍.脚下至少腹滿.脛有大小.髀囲大.跛易偏枯.

心脉滿大.癇瘛筋攣.

肝脉小急.癇瘛筋攣.

肝脉騖暴.有所驚駭.脉不至.若瘖.不治自已.

腎脉小急.肝脉小急.

心脉小急不鼓.皆爲瘕.

腎肝并沈.爲石水.

并浮.爲風水.

并虚.爲死.

并小絃.欲驚.

腎脉大急沈.

肝脉大急沈.皆爲疝.

心脉搏滑急.爲心疝.

肺脉沈搏.爲肺疝.

三陽急.爲瘕.

三陰急.爲疝.

二陰急.爲癇厥.

二陽急.爲驚.

脾脉外鼓沈.爲腸澼.久自已.

肝脉小緩.爲腸澼.易治.

腎脉小搏沈.爲腸澼下血.血温身熱者死.

心肝澼.亦下血.二藏同病者可治※.其脉小沈濇.爲腸澼.其身熱者死.熱見七日死.

胃脉沈鼓濇.胃外鼓大.心脉小堅急.皆鬲偏枯.男子發左.女子發右.不瘖舌轉.可治.三十日起.其從者瘖.三歳起.年不滿二十者.三歳死.

脉至而搏.血衄身熱者死.脉來懸鉤浮.爲常脉.

脉至如喘.名曰暴厥.

暴厥者.不知與人言.

脉至如數.使人暴驚.三四日自已.

脉至浮合.浮合如數.一息十至以上.是經氣予不足也.微見.九十日死.

脉至如火薪然.是心精之予奪也.草乾而死.

脉至如散葉.是肝氣予虚也.木葉落而死.

脉至如省客.省客者.脉塞而鼓.是腎氣予不足也.懸去棗華而死.

脉至如丸泥.是胃精予不足也.楡莢落而死.

脉至如横格.是膽氣予不足也.禾熟而死.

脉至如弦縷.是胞精予不足也.病善言.下霜而死.不言可治.

脉至如交漆.交漆者.左右傍至也.微見.三十日死.

脉至如涌泉.浮鼓肌中.太陽氣予不足也.少氣味.韭英而死.

脉至如頽土之状.按之不得.是肌氣予不足也.五色先見.黒白壘發死.

脉至如懸雍.懸雍者.浮揣切之益大.是十二兪之予不足也.水凝而死.

脉至如偃刀.偃刀者.浮之小急.按之堅大急.五藏菀熟.寒熱獨并於腎也.如此.其人不得坐.立春而死.

脉至如丸.滑不直手.不直手者.按之不可得也.是大腸氣予不足也.棗葉生而死.

脉至如華者.令人善恐.不欲坐臥.行立常聽.是小腸氣予不足也.季秋而死.