All for One すべてはひとりのために。強く、美しく、逞しくをコンセプトにあなたの健康をトータルサポートいたします

menu

ブログ

鍼灸(東洋医学)
『霊枢』 衞氣 第五十二(えき)

『霊枢』

衞氣 第五十二(えき)

黄帝曰.

五藏者.所以藏精神魂魄者也.

六府者.所以受水穀而化行物者也.

其氣内于五藏.而外絡肢節.

其浮氣之不循經者.爲衞氣.

其精氣之行于經者.爲營氣.

陰陽相隨.外内相貫.如環之無端.亭亭淳淳乎.孰能窮之.

然其分別陰陽.皆有標本虚實所離之處.

能別陰陽十二經者.知病之所生.

候虚實之所在者.能得病之高下.

知六府之氣街者.能知解結契紹于門戸.

能知虚石之堅軟者.知補寫之所在.

能知六經標本者.可以無惑于天下.

岐伯曰.博哉聖帝之論.臣請盡意悉言之.

足太陽之本.在跟以上五寸中.標在兩絡命門.命門者目也.

足少陽之本.在竅陰之間.標在窓篭之前.窓篭者耳也.

足少陰之本.在内踝下上三寸中.標在背腧.與舌下兩脉也.

足厥陰之本.在行間上五寸所.標在背腧也.

足陽明之本.在厲兌.標在人迎.頬挾頏顙也.

足太陰之本.在中封前上四寸之中.標在背腧.與舌本也.

手太陽之本.在外踝之後.標在命門之上一寸也.

手少陽之本.在小指次指之間上二寸.標在耳後上角.下外眥也.

手陽明之本.在肘骨中.上至別陽.標在顏下.合鉗上也.

手太陰之本.在寸口之中.標在腋内動也.

手少陰之本.在鋭骨之端.標在背腧也.

手心主之本.在掌後兩筋之間二寸中.標在腋下下三寸也.

凡候此者.

下虚則厥.下盛則熱.

上虚則眩.上盛則熱痛.

故石者絶而止之.虚者引而起之.

請言氣街.胸氣有街.腹氣有街.頭氣有街.脛氣有街.

故氣在頭者.止之于腦.

氣在胸者.止之膺與背腧.

氣在腹者.止之背腧與衝脉于臍左右之動脉者.

氣在脛者.止之于氣街與承山踝上以下.

取此者用毫鍼.必先按而在久.應于手.乃刺而予之.

所治者.頭痛眩仆.腹痛中滿暴脹.及有新積.

痛可移者.易已也.積不痛.難已也.