All for One すべてはひとりのために。強く、美しく、逞しくをコンセプトにあなたの健康をトータルサポートいたします

menu

ブログ

鍼灸(東洋医学)
『霊枢』 衞氣行 第七十六(えきこう)

『霊枢』

衞氣行 第七十六(えきこう)

黄帝問于岐伯曰.願聞衞氣之行.出入之合.何如.

伯高曰.

歳有十二月.日有十二辰.子午爲經.卯酉爲緯.

天周二十八宿.而一面七星.四七二十八星.房昴爲緯.虚張爲經.

是故房至畢爲陽.昴至尾爲陰.陽主晝.陰主夜.

故衞氣之行.一日一夜.五十周於身.晝日行於陽二十五周.夜行於陰二十五周.周於五藏※.

是故平旦陰盡.陽氣出於目.目張則氣上行於頭.循項.下足太陽.循背下至小指之端.

其散者.別於目鋭眥.下手太陽.下至手小指之間外側.

其散者.別於目鋭眥.下足少陽.注小指次指之間.

以上循手少陽之分側.下至小指之間.

別者.以上至耳前.合於頷脉.注足陽明.以下行至跗上.入五指之間.

其散者.從耳下.下手陽明.入大指之間.

入掌中.

其至於足也.入足心.出内踝.下行陰分.復合於目.故爲一周.

是故日行一舍.人氣行一周與十分身之八.

日行二舍.人氣行三周於身※.與十分身之六.

日行三舍.人氣行於身.五周與十分身之四.

日行四舍.人氣行於身.七周與十分身之二.

日行五舍.人氣行於身九周.

日行六舍.人氣行於身.十周與十分身之八.

日行七舍.人氣行於身.十二周在身.與十分身之六.

日行十四舍.人氣二十五周於身.有奇分.與十分身之四.陽盡於陰.陰受氣矣.

其始入於陰.常從足少陰.注於腎.腎注於心.心注於肺.肺注于肝.肝注于脾.脾復注於腎.爲周.

是故夜行一舍.人氣行於陰藏.一周與十分藏之八.亦如陽行之二十五周.而復合於目.

陰陽一日一夜.合有奇分.十分身之四.與十分藏之二.是故人之所以臥起之時有早晏者.奇分不盡故也.

黄帝曰.衞氣之在於身也.上下往來.不以期.候氣而刺之奈何.

伯高曰.分有多少.日有長短.春秋冬夏.各有分理.然後常以平旦爲紀.以夜盡爲始.

是故一日一夜.水下百刻.二十五刻者.

半日之度也.常如是毋已.日入而止.隨日之長短.各以爲紀而刺之.

謹候其時.病可與期.失時反候者.百病不治.

故曰.刺實者.刺其來也.刺虚者.刺其去也.

此言氣存亡之時.以候虚實而刺之.

是故謹候氣之所在而刺之.是謂逢時.

在於三陽.必候其氣在於陽而刺之.病在於三陰.必候其氣在陰分而刺之.

水下一刻.人氣在太陽.

水下二刻.人氣在少陽.

水下三刻.人氣在陽明.

水下四刻.人氣在陰分.

水下五刻.人氣在太陽.

水下六刻.人氣在少陽.

水下七刻.人氣在陽明.

水下八刻.人氣在陰分.

水下九刻.人氣在太陽.

水下十刻.人氣在少陽.

水下十一刻.人氣在陽明.

水下十二刻.人氣在陰分.

水下十三刻.人氣在太陽.

水下十四刻.人氣在少陽.

水下十五刻.人氣在陽明※.

水下十六刻.人氣在陰分.

水下十七刻.人氣在太陽.

水下十八刻.人氣在少陽.

水下十九刻.人氣在陽明.

水下二十刻.人氣在陰分.

水下二十一刻.人氣在太陽.

水下二十二刻.人氣在少陽.

水下二十三刻.人氣在陽明.

水下二十四刻.人氣在陰分.

水下二十五刻.人氣在太陽.此半日之度也.

從房至畢.一十四舍※.水下五十刻.日行半度.廻行一舍.水下三刻.與七分刻之四.

大要曰.常以日之加於宿上也.人氣在太陽.

是故日行一舍.人氣行三陽.行與陰分.常如是無已.天與地同紀.紛紛泳泳.終而復始.一日一夜.水下百刻而盡矣.